ປາກທ້າງ

Vientiane

place:village
name:en:Pakthang
is_in:country:Laos
is_in:province:Vientiane Capital
is_in:continent:Asia
is_in:country_code:LA

Nearby places

amenity:fuel
amenity:marketplace
phone: Link
amenity:restaurant
name:en:LatFa
name:lo:ລັດຝ້າ
amenity:fuel
name:en:LSFC
name:lo:ລນລ
place:village
name:en:Pakthang
is_in:country:Laos
is_in:province:Vientiane Capital
is_in:continent:Asia
is_in:country_code:LA
phone: Link
name:en:Aphone
name:lo:ອາພອນ
tourism:guest_house